Terms and Conditions

1. Introductory Provisions

1.1. These terms and conditions (hereinafter referred to as the “terms and conditions”) of the company Vít Pokorný, with its registered office at Masarykova 523/364, Ústí nad Labem, Postal Code 40001, Czech Republic, European Union, identification number: 86732684, hereinafter referred to as the “seller”), regulate in accordance with the provisions of Section 1751 (1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the “Civil Code”) the mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection with or based on a purchase agreement, hereinafter referred to as the “purchase agreement”, concluded between the seller and another natural person, hereinafter referred to as the “buyer”, through the online store of the seller. The online store is operated by the seller on the website located at https://www.masteraicourse.com/ through the interface of the website (hereinafter referred to as the “web interface of the store”).

1.2. These terms and conditions do not apply to cases where a person intending to purchase goods or services from the seller is a legal entity or a person who acts when ordering goods in the course of their business activities or in the exercise of their independent profession.

1.3. Deviations from the terms and conditions may be agreed upon in the purchase agreement. Deviating agreements in the purchase agreement shall take precedence over the provisions of the terms and conditions.

1.4. The provisions of the terms and conditions are an integral part of the purchase agreement. The purchase agreement and the terms and conditions are prepared in the Czech language. The purchase agreement can be concluded in the Czech language.

1.5. The wording of the terms and conditions may be amended or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the effective period of the previous wording of the terms and conditions.

 1. Conclusion of the Purchase Agreement

2.1. All presentations of goods and services placed in the web interface of the store are of an informative nature, and the seller is not obligated to conclude a purchase agreement regarding this goods. The provisions of Section 1732 (2) of the Civil Code shall not apply.

2.2. The web interface of the store contains information about goods and services, including the indication of the prices of individual goods and the costs associated with the return of goods if the goods cannot be returned by regular mail due to their nature. The prices of goods are stated including value-added tax and all related fees. The prices of goods remain valid as long as they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the seller’s ability to conclude a purchase agreement under individually agreed conditions.

2.3. The web interface of the store also contains information about the costs associated with packaging and delivery of goods. Information on the costs associated with packaging and delivery of goods stated in the web interface of the store applies only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.

2.4. To order goods, the buyer will complete the order form in the web interface of the store. The order form includes, in particular, information about:

 • the ordered goods/services (the buyer orders the goods/service through the store’s interface),
 • the method of payment of the purchase price of the goods, and
 • information on the desired method of delivery of the ordered goods and
 • information on the costs associated with the delivery of goods (hereinafter collectively referred to as the “order”).

2.5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and change the data that the buyer has entered into the order, even with regard to the buyer’s ability to detect and correct errors made when entering data into the order. The order is sent by the buyer to the seller by clicking on the “Complete Order” button. The data provided in the order is considered correct by the seller. The seller shall confirm the receipt of the order to the buyer immediately upon receiving the order by electronic mail to the buyer’s electronic address specified in the user account or in the order (hereinafter referred to as the “buyer’s electronic address”).

2.6. A contractual relationship between the seller and the buyer is established upon the acceptance of the order (acceptance) sent by the seller to the buyer by electronic mail to the buyer’s electronic address.

2.7. The buyer agrees to the use of means of distance communication when concluding the purchase agreement. The costs incurred by the buyer when using means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase agreement (costs of internet connection, costs of telephone calls) shall be borne by the buyer itself, with these costs not differing from the basic rate.

 1. Price of Goods and Payment Terms

3.1. The price of goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase agreement may be paid by the buyer to the seller in the following ways:

 • Pursuant to Section 11a of the Consumer Protection Act: “In the sale of goods or the provision of services by electronic means through websites, the seller is obliged to inform the consumer in advance in a clear and understandable manner about… the payment methods accepted.”
 • non-cash payment by credit card;

3.2. The seller does not require a deposit or any similar payment from the buyer.

3.3. Any discounts from the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be combined with each other.

3.7. If it is customary in the business relationship or if it is determined by generally binding legal regulations, the seller shall issue a tax document – invoice regarding payments made under the purchase agreement to the buyer. The seller is not a value-added tax payer. The tax document – invoice will be issued by the seller to the buyer electronically in electronic form to the buyer’s electronic address after the price of the goods has been paid, and it will be sent to the buyer’s electronic address.

 1. Withdrawal from the Purchase Agreement

4.1. In the case of the sale of electronic services, a refund cannot be claimed within a 14-day period.

4.2. On the product sales page, there is a time frame provided for withdrawing from the contract and receiving a refund, including conditions.

Česká verze textu: Obchodních podmínek

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Vít Pokorný, se sídlem Masarykova 523/364, Ústí nad Labem, PSČ 40001, Česká republika, Evropská unie identifikační číslo: 86732684, dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.masteraicourse.com/ a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a služeb, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží / službě (objednávané zboží / službu  kupující objedná pomocí rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Ustanovení § 11a zákona o ochraně spotřebitele: „Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, … jaké způsoby platby jsou přijímány.“

 • bezhotovostně platební kartou;

3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

3.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. U prodeje elektronických služeb nelze uplatnit vrácení částky v 14 denní době.

4.2. Na prodejní stránce některých produktů je uveden časový rámec pro odstoupení od smlouvy a vrácení peněz včetně podmínek.